Marzec 12, 2019

Formularz zgłoszeniowy na Casting Konkursu Student ma Talent

Informujemy iż przyjmowanie zgłoszeń zakończyło się.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem
w projekcie pn. Student ma talent organizowanego
przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z treści rozporządzenia;


2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów NIP: 813-32-38-822, REGON: 691560040. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w projekcie pn. Student ma talent organizowanego przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”;


3. Inspektorem Danych Osobowych Uniwersytetu Rzeszowskiego jest mgr Krystian Antochów, +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 e-mail: antochow@ur.edu.pl;


4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w projekcie pn. Student ma talent organizowanym przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,  w celach podanych w pkt. 5 niniejszej klauzuli;


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i prawidłowego przebiegu szkolenia, a także czynności związanych z organizacją szkolenia –  w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);


6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do prawidłowej realizacji szkolenia i działań towarzyszących, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;


7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również:
– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);


8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych
na potrzeby szkolenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu;


9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;


10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;


11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podpis uczestnika

Regulamin-Smt-2019

Rzeszów,  24.01.2019 r.

 

 

 

REGULAMIN

KONKURSU “STUDENT MA TALENT”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (dalej: Organizator).
 2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację konkursu.

 • 2

Cele konkursu

 

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających różnorodne talenty i umiejętności, w szczególności poprzez:
 2. popularyzowanie działań artystycznych pośród społeczności akademickiej
 3. rozwijanie kreatywności studentów
 4. promowanie talentów wśród studentów
 5. rozwijanie współpracy pomiędzy Uczelniami.

 • 3

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być:
 2. osoba mieszcząca się w przedziale wiekowym 18-26 lat, posiadająca status studenta oraz niebędąca profesjonalistą w prezentowanej dziedzinie
 3. grupa osób w przedziale wiekowym 18-26 lat, niebędąca profesjonalistą w prezentowanej dziedzinie, której 50% członków to studenci

 

 • 4

Jury konkursu

 1. Jury konkursu wybrane będzie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem castingu.
 2. Organizator wybierze członków Jury.
 3. Jury będzie składać się 5 członków.
 4. Jury podejmuje decyzję większością głosów, przeważa jeden głos.

 

 

 • 5

Etapy konkursu

 

 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
 2. I Etap – Casting
 3. II Etap – Finał

 • 6

Obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik Konkursu, zgłaszający się na Casting (I Etap), ma obowiązek posiadania ważnej legitymacji studenckiej.
 2. Uczestnik ma obowiązek okazania ważnej legitymacji studenckiej na żądanie organizatora.
 3. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez Uczestnika występ jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.
 4. W razie gdy wobec Organizatora zastaną zgłoszone roszczenia, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o niebezpieczeństwach związanych z jego występem.
 6. Wszystkie dane osobowe oraz informacje zażądane przez Organizatora od każdego z Uczestników powinny być prawdziwe, dokładne oraz nie mogą wprowadzić w błąd.

 • 7

Uprawnienia organizatora

 1. Organizator ma prawo w każdej chwili zażądać od Uczestnika okazania dowodu potwierdzającego status studenta.
 2. Nieokazanie takiego dowodu w odpowiednim czasie może skutkować wykluczeniem Uczestnika z Castingu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Castingu, jeżeli Uczestnik na jakimkolwiek etapie Castingu dostarczy dane lub informacje niedokładne, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niebezpieczeństwa związane
  z elementami występu.
 5. Za udział w Castingu i Finale Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata czy świadczenie niepieniężne.

 • 8

I Etap Konkursu – Casting

 1. Zgłoszenia do I Etapu Konkursu uczestnicy dokonują drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza.
 2. Zgłoszenia następują do 13.04.2019 r.
 3. Casting odbędzie się 24.04.2019 r. w Rzeszowie w Auli Wydziału Muzyki (Rzeszów, ul. Dąbrowskiego). O dokładnym terminie Castingu Organizatorzy poinformują Uczestników w formie: elektronicznej za pomocą portalu społecznościowego Facebook.
 4. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić się na Casting w dniu i czasie wyznaczonym przez Organizatora.
 5. Podczas Castingu Uczestnicy zobowiązani są przedstawić krótki występ trwający maksymalnie 5 minut, opracowany według własnego pomysłu.
 6. Występ, o którym mowa w punkcie 5 może zostać wykonany do podkładu muzycznego według własnego wyboru lub a’capella. Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.
 7. Uczestnik jest zobowiązany znać i na żądanie Organizatora Konkursu podać tytuł, autora muzyki oraz autora słów wykonywanego utworu, a także autorów wykorzystanego we występie utworu lub jego fragmentu.
 8. Podczas występu Uczestnika, Członek Jury niezainteresowany kontynuacją występu zgłasza to poprzez podniesienie czerwonej kartki.
 9. Gdy zastrzeżenia, o którym mowa w punkcie 8 zgłosi 3 Jurorów, występ Uczestnika zostaje przerwany.
 10. Występy nieprzerwane, które zostaną zaprezentowane do końca będą poddane ocenie Jurorów.
 11. Po zakończeniu I Etapu, Jurorzy spośród Uczestników wskażą 10 Uczestników zakwalifikowanych do Finału (II Etapu).
 12. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do Finału podczas ogłoszenia wyników, które odbędzie się w dniu i czasie wyznaczonym przez Organizatora.
 13. Na podstawie porozumienia zawartego z Organizatorem dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do Finału na podstawie tzw. dzikiej karty maksymalnie 3 zespoły.

 • 9

Etap II Finał

 

 1. Finał (II Etap) zostanie przeprowadzony na uroczystej Gali Finałowej 21 maja 2019 r. z udziałem publiczności na sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Dąbrowskiego
 2. Finał (II Etap) będzie rejestrowany za pomocą techniki cyfrowego zapisu obrazu.
 3. Podczas Finału Uczestnicy są zobowiązani przedstawić krótki występ, inny niż na

Castingu, trwający maksymalnie 8 minut, opracowany według własnego pomysłu.

 1. Występ, o którym mowa w punkcie 3 może zostać wykonany do podkładu muzycznego według własnego wyboru lub a’capella. Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.
 2. Podczas występu Uczestnika, Członek Jury niezainteresowany kontynuacją występu zgłasza to poprzez podniesienie czerwonej kartki.
 3. Gdy zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 5 zgłosi 3 Jurorów, występ Uczestnika zostaje przerwany.
 4. Zwycięzcą i Laureatem Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, którego występ otrzyma najlepsze noty w głosowaniu Jury i nie zostanie zdyskwalifikowany przez Jury lub przez Organizatora z powodu naruszenia Regulaminu.
 5. W przypadku otrzymania przez dwóch lub więcej Uczestników takiej samej liczby głosów, Jury przeprowadza głosowanie tajne celem wyłonienia Zwycięzcy Konkursu.
 6. Uczestnicy zostają poinformowani o Zwycięzcy Konkursu w części Programu “Wyniki”.
 7. Jury ma prawo wyróżnić 3 Uczestników, z wyłączeniem I, II i III miejsca.

 • 10

Zwycięzcy Konkursu i nagrody

 

 1. Uczestnik Finału, który w wyniku otrzymania najlepszych ocen Jury zostanie zwycięzcą Konkursu otrzyma Nagrodę Główną w wysokości 3000zł.
 2. Uczestnik Finału, który znalazł się na II miejscu otrzyma nagrodę w wysokości 2000zł.
 3. Uczestnik Finału, który w znalazł się na III miejscu otrzyma nagrodę w wysokości 1000zł.
 4. Nagrody, o których mowa w punkcie 1-3 zostaną przekazane przez Organizatora na wskazane przez Uczestników Laureatów konta bankowe w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników Konkursu.
 5. Organizator przewiduję nagrodę publiczności.

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie Konkursu.
 3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Każdy z Uczestników wraz z rejestracją w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Dokonanie przez Uczestnika prawidłowej rejestracji w Konkursie oznacza, że Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.