Marzec 12, 2019

Formularz zgłoszeniowy na Casting Konkursu Student ma Talent

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem
w projekcie pn. Student ma talent organizowanego
przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

  1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
    nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z treści rozporządzenia;


2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów NIP: 813-32-38-822, REGON: 691560040. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w projekcie pn. Student ma talent organizowanego przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”;


3. Inspektorem Danych Osobowych Uniwersytetu Rzeszowskiego jest mgr Krystian Antochów, +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 e-mail: antochow@ur.edu.pl;


4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w projekcie pn. Student ma talent organizowanym przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,  w celach podanych w pkt. 5 niniejszej klauzuli;


5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i prawidłowego przebiegu szkolenia, a także czynności związanych z organizacją szkolenia –  w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);


6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do prawidłowej realizacji szkolenia i działań towarzyszących, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;


7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również:
– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
– podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);


8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych
na potrzeby szkolenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu;


9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;


10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;


11. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podpis uczestnika